02-11-2017

Som tidligere nævnt har vejdirektoratet efter 'ordre' fra politikerne nu iværksat en såkaldt vvm-undersøgelse af strækningen fra Give til Haderslev.

 I den forbindelse har direktoratet bedt alle interesserede indsende såkaldte høringssvar, hvor man kan komme med ønsker og opfordringer til, hvad man synes undersøgelsen skal indeholde.

 Vi har naturligvis også indsendt vore kommentarer, hvor vi beder direktoratet undersøge vejens indflydelse på en lang række natur- og miljøforhold. Bl.a. beder vi om undersøgelse af, hvilke beskyttede naturtyper og hvilke beskyttede/truede/fredede dyre- og plantearter vejen kan komme til at genere.

 Vi beder naturligvis også om en undersøgelse af støjpåvirkningen af omgivelserne samt et estimat af CO2 udledningen, som vil stige med den øgede trafik, som en ny motorvej vil medføre.

 Der er kommet rigtig mange høringssvar, som kan ses på vejdirektoratets hjemmeside - vi venter spændt på en konklusion.

30-06-2017

I Jydske Vestkysten den 16. juni 17 har ægteparret  Ellen og Jens Frydendal fra Tjele skrevet et debatindlæg med en lang række facts, som omhandler skadevirkningerne og unødvendigheden af en Hærvejsmotorvej.

 Bl.a. kan de oplyse om, hvor utrolig meget motorvej vi allerede har her i landet i forhold til andre lande, om det stærkt øgede brændstofforbrug ved at køre med 'motorvejsfart' frem for 'landevejsfart' og meget andet. Læs hele artiklen her Links

15-12-2016

Nu må vi nok i praksis erkende, at startskuddet til Hærvejsmotorvejen på det nærmeste har lydt. Det er sket i form af, at et folketingsflertal har besluttet, at der skal foretages en såkaldt forundersøgelse af korridorene A og B fra Hobro til Give, og en egentlig vvm-undersøgelse af to linjeføringer fra Give til Haderslev hhv. øst og vest om Billund, som det fremgår af kortet til venstre, som du kan se i stor størrelse nederst på denne Motorvejen side.

 Men vi ansér det nærmest for rene formaliteter, da det er noget lovgivningen kræver. I praksis ér det vist besluttet, at vejen skal bygges. Men da det ikke er formelt vedtaget i Folketinget, kan det endnu nås at protestere - men det haster.
Her DIN protest kan du se forslag til, hvad du kan gøre.

  

28-11-2016

Så fik vi en ny transportminister. Han er et uprøvet blad som sådan, og vi kender ham ikke rigtigt i trafiksammenhæng, så det bliver spændende at se, hvilken holdning han har til Hærvejsmotorvejen. Vi vil selvfølgelig prøve at få et møde med ham snarest muligt, så vi kan fremføre vore synspunkter.

Vi følger selvfølgelig op her på bloggen så snart der er nyt i sagen.

03-07-2016

Som tidligere omtalt er der foretaget en ny beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en Hærvejsmotorvej. Ikke overraskende viser den, at motorvejen vil give et pænt afkast - ca. 9% p.a.

 Men det skal også erindres, at det er tilhængerne af projektet samlet i Hærvejskomiteen, der har bedt om at få lavet en ny beregning, da de var utilfredse med det ringe afkast vejen i følge de første beregninger ville give. Og deres mening lytter politikerne meget opmærksomt til!

 Til sammenligning skal det nævnes, at de såkaldte supercykelstier giver et samfundøkonomisk afkast på 19%. Og en cykelsti fra Hobro til Christiansfeld er vi meget villige til at snakke om Cool.

 Du kan læse et mere udførligt referat fra offentliggørelsen her Genberegning