Foreløbige miljørapporter fra vejdirektoratet

I forbindelse med VVM-undersøgelsen af en ny motorvej på strækningen Haderslev-Give har Vejdirektora-tet lagt 37 dokumenter i form af tekst, kort og tabeller ud på sin hjemmeside. Heraf fremgår det, hvordan de forskellige mulige forløb af motorvejen hver især vil påvirke de områder, de løber igennem. Tilsammen viser de mange dokumenter, absolut ikke uventet, at de negative konsekvenser af en motorvej fra Hader-slev til Give vil være uhyre omfattende!

De forskellige korridorer, inden for hvilke motorvejen vil kunne placeres, er benævnt A – F. Korridor A vest om Billund forløber på hele strækningen fra Haderslev til Give, korridor D øst om Billund på en stor del af strækningen. De øvrige korridorer er betydeligt kortere. På den samlede strækning fra Haderslev til Give kan motorvejen enten følge korridor A hele vejen eller følge forskellige forløb ved forskellige kombinationer af korridorerne eller dele af dem. Interesserede kan finde Vejdirektoratets dokumenter på: https://www.vejdirektoratet.dk/side/dokumenter-9

 Dokumenterne redegør for, hvor de forskellige motorvejsforløb vil krydse eller passere tæt forbi beskyttede naturtyper som enge, heder, moser, overdrev, vandhuller, søer og vandløb. Dokumenterne redegør også for, hvor vejforløbene vil berøre skove, botaniske lokaliteter, værdifulde landskaber, geologiske inter-esseområder, økologiske forbindelsesområder, potentielle naturområder og ”naturhotspots” (dvs. områder inden for de respektive korridorer med de største naturværdier). Desuden vil korridorerne samlet berøre et antal fortidsminder, kulturarvsarealer, beskyttede diger samt cykel- og vandreruter og friluftsområder m.m.

 Ingen korridorer går direkte gennem Natura 2000-områder, men f. eks. korridor A, D og E løber tæt på hhv. Hedeområder ved Store Råbjerg, Egtved Ådal og Svanemosen. Nogle af Natura 2000-områderne er tillige beskyttet ved fredninger. Korridorerne går ikke direkte gennem fredede områder, men eksempelvis kom-mer korridor A meget tæt på det fredede område Frederiksnåde-kolonien, og korridor D kommer tæt på Lejrskov Kirke. Hvad angår dyrearter redegøres der for, hvor vejforløbene berører områder med forekomst af krondyr og andre hjortearter, padder, krybdyr og flagermus samt yderligere en lang række dyrearter, især truede eller sjældne. Der er yderligere dokumenter, der omhandler motorvejsforløbenes indvirkning på tekniske anlæg, landbrugsområder, områder med drikkevandsforekomster og råstoffer osv. Intet dokument omhandler en meget væsentlig problematik som støj fra en ny motorvej